"BIEGAM BIO LUBIĘ" Krapkowice, 30.09.2018 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KRAPKOWIC

REGULAMIN: http://www.orianshow.pl/regulaminy/2018_09_30_BIEGAM_BIO_LUBIE_REG.pdf

ZAPISY: https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=4252

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt  „Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020,
Oś priorytetowa 05 Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 05.01 Ochrona różnorodności biologicznej,  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego